Landzonetilladelse - Torupvej 29, Skamby

01.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane

Landzonetilladelse til ridebane på Torupvej 29, 5485 Skamby


Vi giver hermed tilladelse til den etablerede ridebane på 20 x 50 m på matr.nr. 3a Torup By, Skamby beliggende Torupvej 29, Skamby. Tilladelsen er givet efter Plan-lovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 1. oktober 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til en 20 x 50 m stor ridebane på matr.nr. 3a Torup By, Skamby til privat brug.

Banen ligger i ejendommens nordøstligste hjørne ud mod åben mark og i tilknytning til ejendommens bebyggelse. Arealet er planet, og der er lagt sand på. Der er ikke lys på banen.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i det åbne land i landzone. Det er vurderet, at ridebanen ikke vil have indflydelse på oplevelsen af det omkringliggende landskab, eller være til gene for naboer, idet den ligger bag ved ejendommens bebyggelse ud mod åben mark.
Der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00