Landzonetilladelse - Langager 37, Søndersø

22.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tunneldrivhus

Landzonetilladelse til opførelse af tunneldrivhus på Langager 37, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til at opføre et 700 m² stort tunneldrivhus på matr.nr. 10b Søndersø By, Søndersø. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 22. oktober 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre et tunneldrivhus på jeres landbrugsejendom Langager 37, Søndersø. 

Drivhuset består af stålbuer, som beklædes med hvid/gennemsigtig plastic. Det bliver 7 m bredt og 100 m langt og får en højde på 3 m. 

Formålet med drivhuset er at supplere jeres øvrige aktiviteter med frilandsgartneri-produktion med drivning af planter i tunneldrivhus. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er et eksisterende frilandsgartneri beliggende i landzone. Da det ansøgte drivhus ikke placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens øvrige bebyg-gelse, forudsætter opførelsen landzonetilladelse.

Drivhuset opføres umiddelbart langs med en tæt beplantning på den vestlige langside, og i stor afstand til naboers udendørs opholdsarealer. Det er derfor vurderet, at drivhuset ikke vil være til gene for naboer, og der er derfor ikke foretaget naboorientering. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00