Høringsbrev vedr. etablering af minivådområde ved Askeby

23.10.2019

Nordfyns Kommune har den 12. juni 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde på matrikelnummer 3, Askeby By, Særslev

Baggrund

Nordfyns Kommune har den 12. juni 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde på matrikelnummer 3, Askeby By, Særslev (se bilag 1 i "Udkast til tilladelse")

Den 1. februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges tilskud til at etablere et åbent minivådområde. Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etablering af omkring 1.000-2.0000 minivådområder over hele landet. Minivådområder forventes at bidrage med ca. 900 tons kvælstof/år på landsplan svarende til knap en tredjedel.

Projektet

Projektets formål er at nedbringe udledningen af fosfor og kvælstof til de danske vandområder. Projektoplandet afvander til Lunde Å der udmunder i Odense Fjord (Se bilag 2 i "Udkast til tilladelse"), som i vandområdeplanerne er udpeget til en reduceret kvælstofudledning på 67,7 tons alene ved etablering af minivådområder.

Minivådområdet vil have et areal på ca. 2100 m2 og et opland på ca. 21 ha. Oplandet drænes i dag af to separate systemer som i projektet samles i et og ledes til minivådområdet. Den tekniske beskrivelse af anlægget med tilhørende mål og dimensioner fremgår af udkast til tilladelse som er vedlagt dette brev.

Projektet kræver godkendelse efter planlovens § 35 i lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, efter vandløbslovens § 16 i Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017 af lov om vandløb (Vandløbsloven) og efter § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Kommunens vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke områdets afvandingsmæssige forhold negativt og vil ikke ændre nuværende afstrømningsmængde til recipienten, Lunde Å.

Projektet vurderes ikke at påvirke miljøforholdende i Lunde Å negativt og vil ikke være til hindring for at Lunde Å kan opnå målopfyldelsen god økologisk tilstand.

Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede naturarealer og Natura2000 områder negativt, men forventes derimod at bidrage til en forbedring af Odense Fjord.

Projektet vurderes at kunne indpasses naturligt i det eksisterende terræn og vil ikke være i strid med de planmæssige interesser, der varetages i planlovens landzonebestemmelser eller med øvrige beskyttelsesinteresser.

Høring

I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. samt lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, sendes dette projekt i høring i 4 uger hos jer, så i som interessenter, naboer og lodsejere i drænoplandet har mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 20. november 2019 og kan sendes Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.

Nordfyns Kommune skal desuden gøre opmærksom på, at projektet offentliggøres i henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. samt lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. Offentliggørelse forventes at ske den 23. oktober 2019 på kommunens hjemmeside og vil her være fremlagt frem til den 20. november 2019.

Efter offentlighedsfasen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven og planloven finde sted. Når en evt. godkendelse af projektet foreligger, vil der være 4 ugers klagefrist.

Venlig hilsen

Jacob Rysberg Nielsen
Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 30 47 37 28
jacnie@nordfynskommune.dk

Kopi sendt til

Miljøstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn lokalafdeling
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening Nordfyn
Dansk Botanisk Forening Fynskredsen
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Odense Bys Museer
Nordfyns Vandløbslaug
HCA Airport
Lodsejere i drænoplandet
Naboer til anlægget

Bilag 1
VVM-ansøgningsskema minivådområde

Bilag 2
UDKAST til tilladelse til minivådområde