Høringsbrev vedr. etablering af minivådområde ved Torup

07.11.2019

Nordfyns Kommune har den 19. juni 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde og terrænregulering på matrikelnummer 7a, Torup By, Skamby

Baggrund

Nordfyns Kommune har den 19. juni 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde og terrænregulering på matrikelnummer 7a, Torup By, Skamby (se bilag 1 i "Udkast til tilladelse")

Den 1. februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges tilskud til at etablere et åbent minivådområde. Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etablering af omkring 1.000-2.0000 minivådområder over hele landet. Minivådområder forventes at bidrage med ca. 900 tons kvælstof/år på landsplan svarende til knap en tredjedel.

Projektet

Projektets formål er at nedbringe udledningen af fosfor og kvælstof til de danske vandområder. Projektoplandet afvander til Torup-Mariendalafløbet (Ringe Å) der udmunder ved Nærå Strand i hovedvandopland Odense Fjord (Se bilag 2 i "Udkast til tilladelse"), som i vandområdeplanerne er udpeget til en reduceret kvælstofudledning på 67,7 tons alene ved etablering af minivådområder.

Minivådområdet vil have et areal på ca. 2200 m2 og et opland på ca. 22 ha. Oplandet drænes i dag af et drænsystem med et hoveddræn og adskillige sidedræn som i projektet samles ledes til minivådområdet. Den tekniske beskrivelse af anlægget med tilhørende mål og dimensioner fremgår af udkast til tilladelse som er vedlagt dette brev.

Projektet kræver godkendelse efter planlovens § 35 i lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Kommunens vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke områdets afvandingsmæssige forhold negativt og vil ikke ændre nuværende afstrømningsmængde til recipienten, Torup-Mariendalafløbet.

Projektet vurderes ikke at påvirke miljøforholdende i Torup-Mariendalafløbet negativt.

Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede naturarealer og Natura2000 områder negativt, men forventes derimod at bidrage til en forbedring af Nærå Strand.

Projektet vurderes at kunne indpasses naturligt i det eksisterende terræn og vil ikke være i strid med de planmæssige interesser, der varetages i planlovens landzonebestemmelser eller med øvrige beskyttelsesinteresser.

Høring

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, sendes dette projekt i høring i 4 uger hos jer, så i som interessenter og naboer har mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 5. december 2019 og kan sendes til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.

Nordfyns Kommune skal desuden gøre opmærksom på, at projektet offentliggøres i henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. Offentliggørelse forventes at ske den 7. november 2019 på kommunens hjemmeside og vil her være fremlagt frem til den 5. december 2019.

Efter offentlighedsfasen vil den egentlige behandling efter planloven finde sted. Når en evt. godkendelse af projektet foreligger, vil der være 4 ugers klagefrist

Venlig hilsen

Jacob Rysberg Nielsen
Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 30 47 37 28
jacnie@nordfynskommune.dk


Kopi sendt til

Miljøstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn lokalafdeling
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Ornitologisk Forening Nordfyn
Dansk Botanisk Forening Fynskredsen
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Odense Bys Museer
Nordfyns Vandløbslaug
HCA Airport

Naboer til anlægget


Bilag 1
VVM-ansøgningsskema minivådområde

Bilag 2
UDKAST til tilladelse til minivådområde