Høring af Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan 2019-14 Biogasanlæg 'Lykkeslund'

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2019
vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Formålet med kommuneplanforslaget og lokalplanen

Planerne er udarbejdet med det formål at fastlægge områdets anvendelse til eksisterende biogasanlæg, samt at skabe mulighed anlæggets udvidelse. Planerne skal således sikre, at der kan ske en udbygning af eksisterende anlæg med procestanke, teknikbygninger mv., så der skabes mulighed for udvidelse af biogasproduktionen, samt en bedre udnyttelse af eksisterende biomasser.

Se forslag til kommuneplantillæg: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Se lokalplanforslaget her: Forslag til Lokalplan 2019-14.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring i 8 uger fra d. 4. november 2019 til den 30. december 2019. 

I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag, mærket "Kommuneplantillæg nr. 9" eller "Lokalplan 2019-14", skal sendes til Nordfyns Kommune, 

Østergade 23, 5400 Bogense eller via e-mail: plan@nordfynskommune.dk senest den 31. december 2019.

Retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan byrådet under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at en ændring af byggemulighederne af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan. 

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. Miljøscreeningen er vedlagt lokalplanen som bilag. 

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og udløber derfor den 3. december 2019.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Planforslagene

Planforslaget kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 
Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk   
.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00