Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 2019-3 'Boligområde ved Norgesvej'

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 31. oktober 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 2019-3 ’Boligområde ved Norgesvej
i Bogense’

Lokalplanens formål

Kommuneplantillægges og Lokalplanens formål er, at sikre mulighed for at etablere helårsboliger i form af åben-lav bebyggelse på matr. 91cø samt på en del af 45a, Bogense Markjorder.

Lokalplanen sikrer, at den overordnede struktur for ny bebyggelse tilpasse det eksisterende boligområde og giver mulighed for at etablere op til 6 boliger.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 2. september til 30. september 2019.

Se Kommuneplantillægget og lokalplanen her: Kommuneplantillæg og Lokalplan 2019-3 

Se Kommunalbestyrelsens beslutning her: Dagsordenspunkt

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planen iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer mv.. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering bl.a. begrundet i, at der ikke er væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod lokalplanens intentioner. Miljø-screeningen blev udsendt i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget, og er nu vedlagt den endelige lokalplan som bilag.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra denne annoncering og udløber derfor den 2.december 2019.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet vil afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Kommuneplantillægget og Lokalplanen

Planerne kan ses via ovenstående link, via www.plansystem.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 
Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00