Supplerende vandløbsgodkendelse til åbning af rørlagt strækning, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang

11.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til åbning af Oreafløbet, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang i skelbækken på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Projekt: Tilladelse til åbning af Oreafløbet, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang i skelbækken 

Tilladelsen gives efter §§ 17 og 21 i Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26/01/2017) samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016) og § 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Projektet har været sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede organisationer samt været i offentlig høring på Nordfyns Kommunes hjemmeside i perioden fra d. 30. januar 2019 til 27. februar 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Klagefrist: 9. april 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .