Landzonetilladelse - Kosterslevvej 19, Søndersø

26.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af værksted/garage/bådhus

Landzonetilladelse til opførelse af værksted/garage/bådhus

Der gives hermed tilladelse til opførelse af kombineret værksted/garage/bådhus på 76 m² til privat brug på matr.nr. 12r Hemmerslev By, Særslev. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har op-sættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 26. marts 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre en bygning på 76 m² på din ejendom Koster-slevvej 19, Søndersø. Bygningen er til privat brug og skal rumme værksted på 25 m² samt garage/bådhus på 51 m². Den opføres i lecablokke, og taget beklædes med sorte eternit bølgeplader.
Bygningen opføres sydvest for boligen, hvor det eksisterende udhus på 15 m² fjer-nes.

Begrundelse for afgørelsen

Nærmeste nabo mod vest er orienteret om det ansøgte uden negativ reaktion, og det er vurderet, at opførelse af bygningen ikke er i strid med Planlovens landzone-bestemmelser eller planlægningsmæssige formål.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra nedenstående annonceringsdato påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organi-sationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsent-lige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du kla-ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetje-ning, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00