Landzonetilladelse - Hofmansgavevej 17, Otterup

15.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen til genopførelse af helårshus

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til genop-førelse af helårshus på Hofmansgavevej 17, Otterup


Vi giver hermed tilladelse efter planlovens § 35 samt dispensation fra naturbeskyt-telseslovens § 16 jf. § 65 til genopførelse af et helårshus på 143 m² som ansøgt, på matr.nr. 1r Hofmansgave Hgd, Norup beliggende Hofmansgavevej 17, Otterup.

Tilladelsen og dispensationen bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden henholdsvis 5 år og 3 år.

Tilladelsen og dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.
 

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 15. marts 2019.

Ansøgningen

Du har på vegne af Stiftelsen Hofmansgave søgt om tilladelse til at genopføre hel-årshuset, Romsøhuset, på ejendommen Hofmansgavevej 23, Otterup. 

Det eksisterende hus fremstræder i kosmetisk pæn stand, men er i ringe byggetek-nisk forfatning, som andrager nedbrudt tagkonstruktion, opstigning af grundfugt samt kraftig skimmelvækst i ydervægge. Huset ønskes derfor nedrevet, og der ønskes genopført et nyt helårshus på 143 m² på omtrent samme sted og med samme dimensioner. Huset opføres fuldmuret med smalsprossede vinduer og med stråtag, for at give samme udtryk som det eksisterende hus.

Baggrund og begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger indenfor 150 m å-beskyttelseslinje, og det ansøgt forudsætter derfor ud over landzonetilladelse også dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16. 

Da det nye hus opføres på omtrent samme sted og med samme dimensioner som det eksisterende, vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke det omkringliggende landskab eller oplevelsen af det nærvedliggende vandløb mere end det eksisterende hus, og at der derfor kan gives landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om å-beskyttelseslinje.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du kla-ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetje-ning, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00