Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 Produktionsvirksomheder

01.03.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 28. februar 2019
vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2, Retningslinjer for produktionserhverv og
udpegning af område i Søndersø 

Formålet med planen

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre hensynet til produktionserhvervet i kommuneplanen, herunder produktionsvirksomhedernes fremtidige udviklingsbehov.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 26. oktober til den 21. december 2018.

Se Kommunalbestyrelsens beslutning på kommunens hjemmeside under Politik – Dagsordener og referater – den 28. februar 2019.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra denne annoncering og udløber derfor den 29. marts 2019.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages.

Hvis afgørelsen indbringes for domstolene skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Kommuneplantillægget

Tillægget kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 


Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00