Landzonetilladelse - Vestergårdsvej 32, Otterup

29.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af en ny gittermast

Landzonetilladelse til opstilling af ny gittermast på Vestergårdsvej 32, Lunde, 5450 Otterup  


Der gives hermed tilladelse til opstilling af en ny gittermast på 42 m for mobiltele-foni og en teknikkabine ved mastefoden samt opsætning af 3 panelantenner, 3 RF-moduler og 2 links samt tilhørende radiotekniske komponenter på matr.nr. 4g Lunde By, Lunde. Tilladelsen gives efter planlovens § 35. 

Tilladelsen gives på betingelse af, 
• at den eksisterende mast på 38 m fjernes senest, når det nye antennesystem sættes i drift,
• at den nye mast fjernes på ejerens bekostning, når den ikke længere anvendes til det godkendte formål, og
• at masten stilles til rådighed for andre udbydere, i det omfang sende- og mod-tageforholdene tillader det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Opstilling af mast og teknikkabine må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 29. maj 2019.

Ansøgningen

Lindeneg ApS har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opstille en ny 42 m høj gittermast med antenner, moduler og links samt en teknikkabine til mobiltelefoni på matr.nr. 4g Lunde By, Lunde beliggende Vestergårdsvej 32, Otterup. 

Masten placeres ca. samme sted som den eksisterende, der nedtages.

På grund af den teknologi der ønskes anvendt, topografien og placeringen af de øvrige sendeanlæg i området, er der behov for at etablere antennerne 42 m over terræn. Den ansøgte mast er den mindst mulige løsningsmodel, der kan give TT-Netværket den nødvendige dækning i området. 
Masten vil også kunne udnyttes af andre operatører, som måtte have behov for at opsætte antenner i en lavere kote end 35 m. 

Begrundelse for afgørelsen

Der har i over 30 år stået en 38 m høj mast på ejendommen, og i 2012 blev der som erstatning for denne givet landzonetilladelse til opstilling af en 42 m høj mast. Denne mast er aldrig blevet opstillet. 

Opstilling af en ny mast på 42 m vil give mulighed for bedre udnyttelse af de i masten opsatte antenner og dermed en bedre kommunikationsdækning, som vil være en forbedring af infrastrukturen til gavn for almenheden.

Der har været gennemført naboorientering vedr. det ansøgte projekt uden negative reaktioner. 

Masten opstilles som erstatning for og med ca. samme placering som den eksisterende. Den vil dermed også stå ved bymæssig bebyggelse, og vi finder ikke, at den vil være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d. 29. maj 2019 udstedt attest i henhold til Lov om Luftfart til at der opstilles en telemast som ansøgt. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på https://naevneneshus.dk/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.
Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00