Landzonetilladelse - Tokkerodvej 56, Morud

06.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af Rue Mejeri

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af Rue Mejeri på Tokkerodvej 56, 5462 Morud


Vi giver hermed tilladelse til ændret anvendelse af det tidligere Rue Mejeri på matr.nr. 2l Langesø Hgd., Morud beliggende Tokkerodvej 56, Morud som ansøgt. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. maj 2019.

Ansøgningen

Du har på vegne af ejeren af Tokkerodvej 56 søgt om tilladelse til at ændre anvendelsen af det tidligere Rue Mejeri til et aktivitetshus med mange funktioner. 

Tanken er, at huset skal udlejes til forsamlinger, private og foreninger, samt at der vil være mulighed for overnatning, hvorved det er muligt at have arrangementer over flere dage.
Der vil være enkelte mindre værelser, 2 værelser egnet til familier og 3 sovesale. Derudover kommer huset til at rumme store fællesarealer, rum med plads til kreativitet, legerum til børn, biograf, spillerum, spa og fælleskøkken.

Det er på et møde oplyst, at det er planen, at den eksisterende skorsten skal bevares. 

Der vil blive etableret parkeringspladser på ejendommen nord, syd og øst for bygningen.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i landzone i en lysning i den omkringliggende skov, som er fredskov. Der er ikke fredskov på Tokkerodvej 56. 
I henhold til planlovens § 37, stk. 2 kan overflødiggjorte bygninger som bl.a. nedlagte mejerier tages i brug til bl.a. forenings- og fritidsformål uden landzonetilladelse. 

Rue Mejeri har, siden det var mejeri, haft diverse funktioner, bl.a. arrangementer, der var åbne for offentligheden. Bygningen har i længere tid stået tom, og vi har vurderet, at den ansøgte ændrede anvendelse er af en type, der kræver landzonetilladelse. 

Der har været gennemført naboorientering uden negative reaktioner, og vi vurderer, at den ansøgte ændrede anvendelse ikke vil være i strid med hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet den ændrede anvendelse sker i den eksisterende bygningsmasse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteres-ser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksom-heder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00