Landzonetilladelse - Strandløkkevej 22, Bogense

24.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til flytning af sommerhus

Landzonetilladelse til flytning af sommerhus på Strandløkkevej 22, Bogense


Vi giver hermed tilladelse til flytning af det eksisterende sommerhus på 17 m² på matr.nr. 16o Ørbæk By, Ore beliggende Strandløkke 22, Bogense. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 24. maj 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at flytte det eksisterende sommerhus på jeres ejendom matr.nr. 16o Ørbæk By, Ore. På grunden er der i øvrigt et toiletskur på 5 m².

Sommerhuset ligger tæt på havet, som de sidste 2 år har gjort et enormt indhug i jeres grund, hvilket har medført, at der på nuværende tidspunkt kun er ca. 2 m tilbage fra huset til skrænten og vandet, og huset er i fare for at styrte ned.

I ønsker derfor at flytte sommerhuset længere ind på grunden i tilknytning til bade- og toiletskuret.

Begrundelse for afgørelsen

Huset har ligget på grunden siden 1910. Der gives normalt tilladelse til opførelse af et hus i samme størrelse som et eksisterende, hvis det gamle fjernes. Det er vurderet, at den ansøgte flytning kan sammenlignes med opførelse af et nyt hus, og at huset på den ansøgte placering ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab.
Kystdirektoratet har i øvrigt meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen den 12. november 2018.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00