Landzonetilladelse - Skovvej 69A, Bogense

21.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus på Skovvej 69A, Bogense


Vi giver hermed tilladelse til et nyt énfamiliehus med et boligareal på 380 m² som ansøgt på matr.nr. 28b Bogense Markjorder. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 21. maj 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om byggetilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus på din ejendom matr.nr. 28b Bogense Markjorder. 

Den 24. maj 2018 fik du tilladelse til udvidelse af det dengang eksisterende hus med udnyttet tagetage på 201 m². Dette byggeri krævede ikke landzonetilladelse.

Du har så efterfølgende brækket det gamle hus ned til soklen, og du er blevet gjort opmærksom på, at opførelsen af det nye hus kræver en byggetilladelse. Det nye hus kræver derudover også en landzonetilladelse.

Begrundelse for afgørelsen

Det nye hus opføres på den eksisterende sokkel og ændrer derfor ikke placering på grunden. Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planloven planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet det opføres som erstatning for det gamle hus.

Det er samtidig vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteres-ser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du kla-ger via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Kla-gen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00