Landzonetilladelse - Rue Hed 31, Morud

21.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ridebane

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Rue Hed 31, Morud


Vi giver hermed tilladelse til etablering af en 800 m² stor ridebane som ansøgt på matr.nr. 4b Rue By, Vigerslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 21. maj 2019.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til etablering af en ridebane på jeres ejendom Rue Hed 31 på matr.nr. 4b Rue By, Vigerslev.

I ønsker at ændre den nuværende jordfold til en ridebane på 20 x 40 m. Denne placering er den bedste, idet der her ikke skal ændres i terrænet, samt at jorden i folden er meget sandet, og derfor aldrig står i vand efter regnvejr.

Det er telefonisk oplyst, at ridebanen er til privat brug.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom på 11,2 ha. Ridebanens bliver 20 x 40 m, hvorved den bliver ca. 11,5 m længere mod nordvest og ca. 3,5 m bredere mod sydvest i forhold til den eksisterende jordfold.
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, idet etablering af en ridebane på en landbrugsejendom i landzone, vurderes at være en naturlig placering. 

Det er samtidig vurderet, at ridebanen med den ansøgte placering ikke vil være til gene for naboer, og der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00