Landzonetilladelse - Kørupvej 51, Otterup

14.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcellen

Landzonetilladelse til udstykning af Kørupvej 5, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til udstykning af ejendommen Kørupvej 51, matr.nr. 10p Agernæs By, Krogsbølle og 6 Den Inddæmmede Strand, Krogsbølle med henblik på salg af bygningsparcellen. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 14. maj 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at udstykke ejendommen Kørupvej 51, Otterup. Ejendommen består af matr.nr. 10p Agernæs By, Krogsbølle, hvorpå ejendommens bebyggelse ligger samt matr.nr. 6 Den Inddæmmede Strand, Krogsbølle, som anvendes til terrænkørsel med landrovere.

Ejendommen ønskes udstykket med henblik på salg af bygningsparcellen på 7.456 m². Matr.nr. 6 på 20.290 m² bliver derefter en selvstændig ejendom med fortsat anvendelse til terrænkørsel.

Begrundelse for afgørelsen

Der blev i august 1999 af Fyns Amt givet landzonetilladelse til ændret anvendelse af matr.nr. 6 fra landbrugsjord til brug for terrænkørsel. 
I september 2016 meddelte NaturErhvervstyrelsen tilladelse til at ophæve landbrugspligten på hele ejendommen Kørupvej 51. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at matr.nr. 6 havde været anvendt til terrænkørsel siden 1999, og at denne anvendelse var formaliseret med klub mv.

Med den nu ansøgte udstykning sker der ingen fysiske ændringer af ejendommen, og vi vurderer, at det ansøgte ikke vil være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestem-melser. Det er samtidig vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00