Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2019-1, Boligområde ved Åbakkevej i Morud

29.05.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 23. maj 2019
vedtaget Lokalplan nr. 2019-1 ’Boligområde ved Åbakkevej i Morud’

Lokalplanens formål

Lokalplanen er udarbejdet med det formål at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for at sikre en hensigtsmæssig udvikling af et fremtidigt boligområde. Lokalplanen skal således sikre en helhedsløsning for området, gennem en hensigtsmæssig placering og fordeling af bebyggelse og fællesarealer samt sikre at bebyggelsen tilpasses de eksisterende kuperede terrænformer.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 1. marts til 29. marts 2019.

Se lokalplanen her: Lokalplan 2019-1 ’Boligområde ved Åbakkevej i Morud’ 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planen iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer mv.. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering bl.a. begrundet i, at der ikke er væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod lokalplanens intentioner. Miljø-screeningen blev udsendt i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget, og er nu vedlagt den endelige lokalplan som bilag.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra denne annoncering og udløber derfor den 26. juni 2019,

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet vil afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Lokalplanen

Lokalplanen kan ses via ovenstående link, via www.plansystem.dk eller ved personlig henvendelse i Borger-service på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00