Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1n Kærby By, Skovby, Nordfyns Kommune

25.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1n Kærby By, Skovby, Nordfyns Kommune

Adresse: Matr. nr. 1n Kærby By, Skovby, Nordfyns Kommune

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .