Landzonetilladelse - Tørresøvej 24, Otterup

20.06.2019

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til opførelse af to ferieboliger

Landzonetilladelse til opførelse af to ferieboliger på Tørresøvej 24, Otterup


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af to ferieboliger med integreret carport og udhus på hver 117 m² som ansøgt på matr.nr. 6d Bårdesø By, Krogsbølle. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 20. juni 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre to nye ferieboliger med integreret carport og udhus på din ejendom matr.nr. 6d Bårdesø By, Krogsbølle beliggende Tørresøvej 24, 5450 Otterup.

Ferieboligerne opføres som to selvstændige bygninger. Bruttoarealet af hver bolig bliver 90 m². Bygningerne opføres med ensidet taghældning og beklædes med træ/eternit på siderne og tagpap på taget.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger indenfor landsbyafgrænsningen for Bårdesø, og den er omfattet af kommuneplanramme BE16. Rammen udlægger området til bl.a. opførelse af ferieboliger og turistrelaterede erhverv, og det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Ejendommen er omgivet af marker til tre sider, så der er kun nabobebyggelse syd for ejendommen. Der har tidligere været bebyggelse på ejendommen, og det er vurderet, at de nye ferieboliger ikke vil være til gene for naboen mod syd. Der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00