Landzonetilladelse - Slettens Landevej 96, Bogense

24.06.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane

Landzonetilladelse til ridebane på Slettens Landevej 96, Klinte Holme, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til den allerede etablerede ridebane på 1.525 m² på matr.nr. 57b Nørreby By, Klinte. Tilladelsen gives på betingelse af,

• at ridebanen holdes fugtig, så den ikke giver anledning til støvgener hos om-kringboende, og
• at der etableres et hurtigt voksende læhegn umiddelbart nord for banen. 

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 24. juni 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til en allerede etableret ridebane på din ejendom Slettens Landevej 96, Bogense, matr.nr. 57b Nørreby By, Klinte. 

Ridebanens areal er 1.525 m². Den er etableret umiddelbart vest for ejendommens staldbygning og med en afstand på ca. 50 m til nærmeste nabo mod nord. Banen anvendes erhvervsmæssigt af ejendommens beboer, som er berider.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommens areal er ca. 3 ha, og den er noteret som landbrugsejendom, hvor der er heste.
Ridebanen vurderes at være naturligt beliggende på ejendommen, og at den ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser. 
Den nærmeste nabo mod nord er blevet hørt om den etablerede ridebane, inden der er truffet afgørelse om lovliggørelse af banen. Naboen er kommet med bemærkninger om, at der er støv og støj fra banen, at der er indblik til deres have, og at de er bekymrede for vand i deres have, da banen ligger højere.
I tilladelsen er der stillet vilkår om, at banen holdes fugtig, og at der etableres læ-hegn for at afbøde gener vedr. støv, støj og indblik hos naboen. Med hensyn til bekymringen for vand i haven, har ejer, Ove Lorentzen, oplyst, at der er drænet under hele ridebanen, og at vandet ledes i en drænledning ned til vandløbet ”Onde Bæk”.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 
Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00