Landzonetilladelse - Rue Hed 66, Morud

26.06.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af læskur til heste

Landzonetilladelse til opførelse af læskur til heste på Rue Hed 66, Morud


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af et 25 m² stort læskur som ansøgt på matr.nr. 2a Sværupgård, Vigerslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 26. juni 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre et læskur til heste på ejendommen matr.nr. 2a Sværupgård, Vigerslev. 

Læskuret opføres i træ med bølgeeternit som tagbeklædning. Det får énsidet taghældning, og højden bliver ca. 3,4 m faldende til ca. 2,9 m. Skuret placeres umiddelbart øst for det nordøstlige hjørne af ridebanen. 

Læskuret ønskes opført, idet det i henhold til dyreværnsloven skal være muligt for hestene at søge læ og skygge.

Begrundelse for afgørelsen

Der gives tilladelse til det ansøgte, idet opførelse af skuret ikke vurderes at være i strid med Planloven, samt at kravet i henhold til dyreværnsloven dermed opfyldes.

Det er vurderet, at det ikke har været nødvendigt at orientere naboen mod syd.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00