Landzonetilladelse - Ejlby Lundevej 21, Soendersoe

25.06.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til frastykning af bygningssæt

Landzonetilladelse til frastykning af bygningssæt på Ejlby Lundevej 21, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til frastykning af det overflødige bygningssæt på matr.nr. 4a Ejlby Lunde By, Ejlby beliggende Ejlby Lundevej 21, Søndersø. Tilladelsen er gi-vet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 25. juni 2019.

Ansøgningen

I har på vegne af ejer af Ejlby Lundevej 22 søgt om tilladelse til at frastykke et overflødigt bygningssæt på matr.nr. 4a Ejlby Lunde By, Ejlby beliggende Ejlby Lundevej 21, Søndersø. 

Bygningssættet ligger på en del af landbrugsejendommen Ejlby Lundevej 22, hvor der også er et bygningssæt. Bygningssættet ønskes frastykket med et areal på 3.641 m² til anvendelse som beboelsesejendom.

Begrundelse for afgørelsen

Frastykning af bygningssættet vurderes ikke at være i strid med Planloven, idet der fortsat vil være et bygningssæt på landbrugsejendommen Ejlby Lundevej 22.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00