Landzonetilladelse - Brandslundvej 5, Søndersø

19.06.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af maskinhal

Landzonetilladelse til opførelse af maskinhal på Brandslundvej 5, Søndersø. 


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af maskinhal på 198 m² på matr.nr. 35b Søn-dersø By, Søndersø. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 19. juni 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til opførelse af en maskinhal på 198 m² på matr.nr. 35b, Søndersø By, Søndersø.

Maskinhallen opføres til opbevaring af landbrugsmaskiner, som anvendes til pasning af ejendommens arealer. Maskinhallen placeres ca. 15 m nordøst for ejendommens eksisterende bebyggelse. Maskinhallen opføres som en stålhal med en højde på 5,6 meter til kip. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en mindre landbrugsejendom beliggende i det åbne land. Opførelse af maskinhallen vurderes ikke at være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet maskinhallen opføres i umid-delbar tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse. 

Det er vurderet at en naboorientering ikke har været nødvendig, idet der er stor afstand til omkringliggende naboer. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig inte-resse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteres-ser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du kla-ger via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Kla-gen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00