Landzonetilladelse - Rugårdsvej 801, Morud

16.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af gildesal

Landzonetilladelse til indretning af gildesal med toilet og tekøkken på Ru-gårdsvej 801, 5462 Morud


Vi giver hermed tilladelse til indretning af en gildesal på 90 m² incl. toilet og tekøkken i del af det tidligere maskinhus på matr.nr. 1g Købeskov, Veflinge.

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 16. juli 2019.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til indretning af en gildesal med tekøkken samt toilet på jeres ejendom på matr.nr. 1g Købeskov, Veflinge beliggende Rugårdsvej 801, Morud.

Gildesalen på 90 m² indrettes i en del af et tidligere maskinhus, og 6 m² af gildesalen indrettes til toilet.  Der etableres et lille tekøkken i gildesalen. Det ansøgte er til privat brug.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i landzone i det åbne land. Gildesalen etableres indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer, og det er vurderet, at det ansøgte ikke vil få negativ indflydelse på omgivelserne, og der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00