Landzonetilladelse - Blæsbjergvej 36, Morud

08.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etableret ridebane

Landzonetilladelse til etableret ridebane på Blæsbjergvej 36, Morud


Vi giver hermed tilladelse til den allerede etablerede ridebane på 20 x 40 m på matr.nr. 19 Bredbjerg By, Vigerslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 8. juli 2019.

Ansøgningen

I forbindelse med et tilsyn på jeres ejendom, er I blevet orienteret om, at etablering af en ridebane kræver landzonetilladelse. Du har derfor nu søgt om tilladelse til den allerede etablerede ridebane på jeres ejendom matr.nr. 19 Bredbjerg By, Vigerslev.

Du har oplyst, at der ikke er opstillet lysmaster på banen, at den er indhegnet med hegnspæle og elhegn, og at den er til privat brug. Banen er belagt med sand.

Begrundelse for afgørelsen

Ridebanen har været etableret siden 2008. Den er placeret i ejendommens nordvestligste hjørne i nærheden af ejendommens bebyggelse. Der er levende hegn umiddelbart nord og vest for banen. Afstanden til nærmeste nabobebyggelse, som ligger mod nord, er ca. 110 m. 
Det er vurderet, at ridebanen ikke har nogen negativ påvirkning af det omkringliggende landskab eller er til gene for naboer.

Kommunen er ikke bekendt med, at der har været klager over ridebanen, og det er derfor vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00