Landzonetilladelse - Stenløkkevej 42, Otterup

14.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til spejderformål

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til spejderformål på Stenløkkevej 42, Otterup

Vi giver hermed tilladelse til ændret anvendelse af et areal på 3.000 m² på matr.nr. 1bc Nislevgård Hgd., Otterup til diverse spejderaktiviteter.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 14. januar 2019.

Ansøgningen
Du har på vegne af Det Danske Spejderkorps 1. Otterup Gruppe søgt om tilladelse til ændret anvendelse af beboelsen samt et udendørs areal på 3.000 m² på matr.nr. 1bc Nislevgård Hgd. Otterup til spejderformål.

En del af det 3.000 m² store areal har været anvendt som dyrefold og resten som ejendommens haveareal. Arealet ønskes nu anvendt til diverse spejderaktiviteter.

Begrundelse
Ejendommen er en beboelsesejendom beliggende i landzone sydvest for Stenløkkeparken. Bebyggelsen er taget i brug af Det Danske Spejderkorps 1. Otterup Gruppe, hvilket ikke har krævet landzonetilladelse.

Den ændrede anvendelse af udendørsarealet kræver landzonetilladelse. Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Der har været gennemført naboorientering jf. Planlovens § 35, stk. 4 uden negative reaktioner.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra nedenstående annonceringsdato påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00