Landzonetilladelse - Horsebækvej 45, Otterup

18.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af solcelleanlæg

Landzonetilladelse til opførelse af solcelleanlæg på Horsebækvej 45

Du får hermed tilladelse til at opføre et terrænbaseret solcelleanlæg med et areal på 38 m² på matr.nr. 4f Brandsby By, Hjadstrup beliggende Horsebækvej 45, Otterup. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen gives på betingelse af, at anlægget fjernes, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med en eventuel udvidelse af Horsebækvej.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Opførelse af solcelleanlægget må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 18. januar 2019.

Ansøgningen
Du har søgt om tilladelse til at opføre et solcelleanlæg på din ejendom Horsebækvej 45, Otterup.

Anlægget placeres langs med Horsebækvej i en afstand på 0,9 m til vejskel og indenfor en vejbyggelinje.

Anlægget bliver 30 m langt, og den maksimale højde længst væk fra vejen bliver 1,8 m. Forsiden af anlægget ud mod vejen bliver 0,7 m højt, og her etableres et rækværk i samme højde. Den vestlige ende af anlægget starter ud for boligens gavl.

Begrundelse for afgørelsen
Ejendommen ligger i det åbne land i landzone, og opførelse af det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse. Ejendommen er ikke omfattet af landskabelige beskyttelsesområder eller anden beskyttelse.

Anlægget opføres i tilknytning til ejendommens bebyggelse, og det er vurderet, at det ikke vil være til gene for naboer eller virke dominerende i landskabet. På grund af antireflekterende solcellepaneler samt en afstand på ca. 65 m til nærmeste genbo er det vurderet, at naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00