Afslag på indvindingstilladelse på Hedebovej 26

09.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler, med hjemmel i vandforsyningslovens § 201, afslag på ansøgningen.


Hedebovej 26
5474 Veflinge

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af græs og korn på ejendommen Hedebovej 26, Veflinge, 5474 Veflinge, matr. nr. 5l, Hedegårde, Veflinge.


1. Nordfyns Kommunes afgørelse

Med hjemmel i vandforsyningslovens § 201 meddeler Nordfyns Kommune hermed afslag på ansøgningen.

Afslaget er meddelt, idet Nordfyns Kommune finder, at der er en stor usikkerhed angående behovet for vanding. Ifølge grundejerens oplysninger, at det langt fra er sikkert, at han vil udnytte en tilladelse til vandindvinding.

2. Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Man klager via Klageportalen som ligger på www.naevneneshus.dk. Her skal man vælge at indgive klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen videresendes automatisk gennem Klageportalen til Nordfyns Kommune.

En klage er modtaget, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune i Klageportalen. Når man klager skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer betaler 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde.

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet ansøgning til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen sender ansøgningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør om ansøgningen kan imødekommes.

3. Sagsbehandlingen

Historik

Den 21.11.2017 sender vi et brev til dig, hvor vi oplyser at der er en mistanke om en ubenyttet brønd/ boring på matriklen.

Den 11. januar sender vi et varsel om påbud om sløjfning af ubenyttet brønd på ejendommen.

Du svarer på varslet og anmoder om et ansøgningsskema til vandindvindingstilladelse den 17. januar 2018.

Den 22. januar sender vi en skrivelse til dig, hvor det begrundes hvorfor vi mener at brønden skal sløjfes, og et link til hvordan man kan søge om indvindingstilladelse.

Den 1. februar 2018 svarer du i en mail at der er forsøgt at sende en ansøgningen, men at den ikke er gået igennem.

Den 26. februar sender vi på ny et ansøgningsskema om indvindingstilladelse til dig.

Du indsender ikke en ansøgning om indvindingstilladelse og derfor modtager du et påbud vedrørende sløjfning af brønd/boring i brev af 12. marts 2018 med frist om sløjfning senest den 25. juli 2018.

Den 20. marts 2018 svarer du, at der er sendt en ansøgning hvor der anmodes om 10.000 m3 vand.

Den 21. marts sender vi dig et skriv om at vi ikke har modtaget ansøgningen om indvinding af vand.

Den 13. august har vi en telefonsamtale, hvor du fortæller at der er søgt om indvindingstilladelse. Nordfyns Kommune meddeler dig, at der ikke er modtaget nogen ansøgning og der sendes efterfølgende en mail til dig med et tomt ansøgningsskema, som kan udfyldes.

Den 12. september modtager du en indskærpelse af det tidligere fremsendte påbud om sløjfning af brønd/boring, med frist til sløjfning senest den 20. oktober.

Da fristen for sløjfning overskrides, har vi beslutter, at der skal indgives politianmeldelse. Ovenstående er meddeles dig i brev af 22. oktober 2018. Sagen overdrages til politiet.

Den 23. oktober svarer du på mail at du har haft meget travlt og du skal til at udfylde ansøgningsskemaet til indvindingstilladelsen.

Ansøgningen

Du har den 22. november ansøgt om 1000 m3 vand til matrikel 5l. Indenfor 50 meter til brønden ligger der en mødding og en olietank. Indvindingen begrundes med at der skal vandes græs og korn på matriklen.

Sagsbehandling

Indvindingstilladelsen udløb i 2007. Sidste gang der blev indberettet vandmængder var i 1997. Brønden/ boringen er ikke blevet pejlet siden 1. juli 1976.

Der er søgt 1.000 m3 vand til matrikel 5l. Det samlede areal af matriklen er ca. 2,7 hektar. 1,8 hektar af grundes areal anvendes til bolig, stalde, maskinhus, ridebane, hestefold, veje og have.

Indtil sommeren 2018 har der ikke været et aktuelt behov for vanding.

Du er blevet oplyst om, at en indvindingstilladelse ikke vil hæve værdien på din ejendom (ved salg), hvis du beholder din brønd.

Du er blevet oplyst om, at du skal have et aktuelt behov for vanding for at få en vandindvindingstilladelse.

Du er også blevet oplyst om, at der normalt ikke gives tilladelse til vanding af prydhave, vask af bil, vask af landbrugsmaskiner, campingvogn m.m.

Ejendommen er tilsluttet Gamby Vandværk.

Vi har ved brev og mail af flere omgange sendt ansøgningsskemaer om indvinding af vand til dig. Skemaerne har omfattet henvisning til Byg og Miljø (BOM) og manuel indsendelse af ansøgningsskema. Vi har af flere omgange argumenteret og begrundet et påbud om sløjfning af brønden.

Nordfyns Kommune, Teknik- og Miljøudvalg har på møde den 20. september 2007 besluttet, at brønde og boringer, hvor indvindingen til det væsentlige er erstattet af en anden vandforsyning, skal sløjfes.

Sløjfningen skal ske for at undgå risikoen for forurening af grundvand via brønde og boringer, der kan virke som lodrette dræn, og for at minimere vandforbruget.

Det er kommunens vurdering, at den ansøgte vanding kan dækkes ved levering af vand fra Gamby Vandværk.

Jf. ovennævnte finder kommunen ikke belæg for en tilladelse til vandindvinding.

Vandforsyningsplan

Ovenstående er i overensstemmelse med ”Vandforsyningsplan 2004-2014” tidligere Søndersø Kommune, der siger:

At en ejendom som tilsluttes alment vandværk skal sløjfe den tidligere vandforsyning. Det er ikke tilladt at benytte den gamle vandforsyning til andre formål. Dette er for at beskytte grundvandet. Det gives dog dispensation i ganske særlige tilfælde når brønden forsyner et dyrehold, og hvor det vil være uforholdsmæssigt dyrt at føre ny ledning til vandværksvand frem til bygningen. I så fald skal brønden leve op til kravene i DS 441 omkring indretning og vedligehold.

Sløjfning af brønden

Efter klagefristens udløb vil politiet genoptage sagen om sløjfning af brønden.

Kopi er tilsendt:

  • nordfyn@dn.dk, Danmarks Naturfredningsforening (Afdeling Nordfyn)
  • fbr@fbr.dk Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K
  • post@sportsfiskerforbundet.dk

Venlig hilsen

Thomas Hammershøy Alnor
Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.dk

1 Lov om vandforsyning m.v., lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018.

Sagsnummer: S2018-25408 Dokument nr.: D2019-4613