Landzonetilladelse - Bjerrumvej 28, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af maskinhus

Landzonetilladelse til opførelse af maskinhus på Bjerrumvej 28, Otterup


Vi giver hermed tilladelse til at opføre et maskinhus på matr.nr. 4x Hjadstrup By, Hjadstrup beliggende Bjerrumvej 28, Otterup. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Ansøgningen

Du har på vegne af Jacob T. Madsen søgt om tilladelse til at opføre et maskinhus på 270 m² på matr.nr. 4x Hjadstrup By, Hjadstrup umiddelbart nordvest for bebo-elsen.
Maskinhuset bliver 6,5 m højt med en benhøjde på 3,5 m. Det beklædes med metalplader i jordfarve på sider og gavle og med sorte B9 tagplader på taget. Der isættes 2 porte mod øst og en port mod vest samt tre vinduer og to døre mod syd.

Ejendommens areal er 5.131 m² og er udstykket fra en landbrugsejendom. Maskin-huset ønskes anvendt til opbevaring af maskiner og redskaber, som anvendes til pasning af ejendommen, samt til parkering af bil.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 13. februar 2019.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er ikke omfattet af nogen form for landskabelige beskyttelsesområder,
og det er vurderet, at maskinhuset ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på det omkringliggende landskab. Der er foretaget naboorientering uden negative reaktioner.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den fø-gende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00