Høring af lokalplanforslag nr. 2019-2 Nislevgård

07.02.2019

Nordfyns Kommune har d. 6. februar 2019 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring.

lokalplanens baggrund og formål

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om nedrivning af bindingsværkshuset ”Rytterhuset” fra 1750. Da kommunen vurderede, at bygningen havde stor kulturhistorisk værdi for Nordfyn, besluttede man at nedlægge et forbud mod nedrivningen i henhold til § 14 i Planloven.   

Lokalplanens overordnede formål er fortsat at udlægge området til offentlige formål og sikre fremtidige udbygningsmuligheder for Nislevgårds Efterskole. Samtidig er lokalplanens formål, at sikre bevaring af ikke alene bindingsværkshuset, men også den smukke hovedbygning, der begge er med til at skabe den åbne og karakteristiske gårdsplads. Herunder at renovering og ombygning sker i respekt for bygningernes oprindelige byggestil og arkitektur.

Se lokalplanforslaget her: Forslag til Lokalplan 2019-2 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring i 4 uger, fra den 7. februar til den 7. marts 2019. I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag, mærket "Lokalplan 2019-2", skal sendes til Nordfyns Kommune,

Østergade 23, 5400 Bogense eller via e-mail: plan@nordfynskommune.dk senest den 7. marts 2019.

Retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan byrådet under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at ændringerne, der begrænses til primært at omhandle bevaring af de to bygninger, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget som bilag.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og udløber derfor den 7. marts 2019.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslag

Planforslaget kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø.