Landzonetilladelse - Sandvad/Ullerupvænget Søndersø

05.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af midlertidig anstillingsplads

Landzonetilladelse til etablering af anstillingsplads ved Sandvad, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til etablering af en midlertidig anstillingsplads på 757 m² med skurvogne, containere og parkeringsplads som ansøgt på matr.nr. 13c Søn-dersø By, Søndersø. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før der er gennemført en ekspropriation, som vil være midlertidig.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Opførelse af bebyggelse må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 5. december 2019.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til en midlertidig anstillingsplads på matr.nr. 13c Søndersø By, Søndersø. 

I forbindelse med etablering af cykelsti langs Ullerupvænget og Ullerupvej samt tunnel under Sandvad er det nødvendigt at etablere en midlertidig anstillingsplads med skurvogne for medarbejdere og tilsyn, parkeringsplads for medarbejdere og oplagsplads for materialer og lignende. 
Varmeforsyningen er integreret i skurvognene, og sanitære faciliteter i skurvogn etableres med septitank, der tilmeldes tømningsordning.

Inden etablering af pladsen skal der foretages en midlertidig ekspropriation. Når anlægsarbejdet af cykelsti og tunnel er færdigt, vil arealet til anstillingspladsen blive ført tilbage til ejer. 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har foretaget naboorientering af den nærmeste nabo, som ikke har haft indvendinger mod det ansøgte. 

Bebyggelsen på pladsen medfører ikke varig påvirkning af landskabet, idet pladsen ryddes efter endt brug som anstillingsplads. Da anstillingspladsen er midlertidig, er det vurderet, at det ansøgte kan indpasses uden genevirkninger i forhold til naboer og øvrige omgivelser.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig inte-resse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00