Landzonetilladelse - Præstevejen 8, Otterup

06.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af legeplads.

Landzonetilladelse til etablering af legeplads på Præstevejen 8, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til etablering af en legeplads som ansøgt på matr.nr. 3a Østrup By, Østrup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. december 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til etablering af en legeplads bestående af gyngestativ, klatretårn og rutchebane fra jordbakke på matr.nr. 3a Østrup By, Østrup tilhørende ejendommen Præstevejen 8. Legepladsen får adressen Strøbyvej 14. 

Legepladsen etableres med et faldunderlag på 128 m², og jordbakken placeres uden for dette areal. Pladsen placeres med 5 meter til skel mod syd samt 16 meter til nærmeste nabo. Det højeste punkt på legepladsen er klatretårnet, hvor det højeste punkt er 3 meter. 

Begrundelse for afgørelsen

Legepladsen etableres som erstatning for den nuværende plads, som nedlægges.
Det er vurderet, at pladsens påvirkning af omgivelserne ikke vil være anderledes end fra den nuværende plads. Der er derfor, samtidig med en placering længere væk fra nabo, ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00