Landzonetilladelse - Kragelund 10, Bogense

09.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane

Landzonetilladelse til ridebane på Kragelund 10, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til den allerede etablerede ridebane på 25 x 70 m på matr.nr. 2a Jerstrup Hgd., Grindløse beliggende Kragelund 10. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 9. december 2019.

Ansøgningen

I forbindelse med et miljøtilsyn er du blevet gjort opmærksom på, at en ridebane forudsætter landzonetilladelse, og du har derfor søgt om tilladelse til den allerede etablerede ridebane på din ejendom på matr.nr. 2a Jerstrup By, Grindløse. 

Ridebanen måler 25 x 70 m. Den ligger øst/ sydøst for ejendommens bebyggelse. Banens belægning består af muslingeskalller og stabilgrus, der er ikke terrænreguleret i forbindelse med anlægning, og der er ikke lysmaster på banen. Banen er udelukkende til privat brug.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 9,2 ha. Ridebanen er placeret i et område med meget beplantning omkring og med stor afstand til naboer. Det er vurderet, at banen ikke påvirker det omkringliggende landskab eller er til gene for naboer.
Der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du kla-ger via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00