Landzonetilladelse - Klintebjergvej 120, Otterup

05.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af udhus/carport bygning

Landzonetilladelse til opførelse af udhus/carport bygning på Klintebjergvej 120. 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af udhus/carport bygning på ca. 90 m² på matr.nr. 14d Østrup By, Østrup beliggende Klintebjergvej 120, Otterup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsæt-tende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke udføres, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 5. december 2019.

Ansøgningen

DINBygning ApS har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opføre en bygning bestående af to udhuse og en carport på jeres ejendom Klintebjergvej 120.

Den nye bebyggelse opføres i stedet for tidligere bebyggelse med udhuse og carport og med samme placering øst for beboelsen.

Begrundelse for afgørelsen

Den nye bebyggelse opføres som erstatning for eksisterende bebyggelse, og det er derfor vurderet, at det ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00