Landzonetilladelse - Horsebækvej 85, Otterup

17.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed

Landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed på Horsebækvej 85, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed for max 8 lastbiler og andet materiel som ansøgt på ca. 0,7 ha af matr.nr. 8c Hjadstrup By, Hjadstrup beliggende Horsebækvej 85, Otterup. Det kan ikke forventes, at der gives tilladelse til udvidelse af virksomheden på adressen.

Tilladelsen gives på betingelse af, at de levende hegn langs alle naboskel bibeholdes, og at der langs ejendommens vestlige skel etableres et 1,8 m højt, tæt hegn i samme længde som det nuværende lave hegn for at skærme for oplagspladsen.
Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsæt-tende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 17. december 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed på din ejendom Horsebækvej 85, Otterup.

Arealet, der skal anvendes til parkering af biler og trailere samt opstilling af containe-re og andet materiel er ca. 0,7 ha. Lastbilerne vil blive parkeret umiddelbart nordvest for den eksisterende hal, og det øvrige materiel placeres nord/nordøst for hallen.
I øjeblikket er der 4 lastbiler i virksomheden, og på sigt vil der være tale om max. 8 lastbiler. Bilerne kører afsted om morgenen ved 6-7 tiden og kommer retur ved 17-18 tiden.
Den eksisterende hal på 648 m² skal anvendes til vedligeholdelse og reparation af lastbilerne.

Det seneste erhverv på ejendommen var autoforhandler.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen har gennem mange år været en erhvervsejendom, og i forbindelse med det seneste erhverv, var der et større oplag af personbiler. 
Ejendommen ligger i et område med spredt bebyggelse, og den er ikke omfattet af nogen form for landskabelige eller naturmæssige konflikter. 
Der har været gennemført naboorientering uden negative reaktioner. 
Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 
Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00