Landzonetilladelse - Bårdesøvej 146, Otterup

02.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort landbrugsbebyggelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort landbrugsbebyg-gelse på Bårdesøvej 146, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til ændret anvendelse af tidligere lade på 80 m² og maskinhus på 200 m² til erhvervsformål på ejendommen Bårdesøvej 146, 5450 Otterup, matr.nr. 15a Bårdesø By, Krogsbølle. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 2. december 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at ændre det tidligere maskinhus til erhverv. Maskinhuset skal indrettes som en stor sal/hal til brug for dansehold, kurser, workshops m.m.
Du har også søgt om at ændre en tidligere lade til klinik for din virksomhed ’No Stress’. Der indrettes klinikrum, badeværelse og et lille køkken samt to værelser. Der skal være overnatningsmulighed for klienter i forbindelse med terapi/behandling/stressretreat, samt mulighed for udlejning til turister/lokale.

Der vil være begrænset trafik i forbindelse med erhvervet, og den vil foregå ad alléen fra Bårdesøvej ned til bebyggelsen.

Ejeren af ejendommen har givet fuldmagt til, at du må søge om landzonetilladelse.

Begrundelse for afgørelsen

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan normalt tages i brug til mindre erhverv, bl.a. liberale erhverv uden en landzonetilladelse, men da ejendommen ligger inden for kyst-nærhedszonen, kræver det ansøgte landzonetilladelse. 

Der er gennemført naboorientering uden negative reaktioner, og det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens landzonebestemmelser, og at det ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00