Landzonetilladelse - Ringemarken 26, Otterup

26.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af hal samt etableret ridebane

Landzonetilladelse til opførelse af hal samt etableret ridebane på Ringemarken 26, 5450 Otterup 


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af en 315 m² stor hal samt til en allerede etableret ridebane på 20 x 40 m på matr.nr. 21a Ringe By, Nr. Nærå. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet af hallen må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 26. august 2019.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til at opføre en hal på jeres ejendom Ringemarken 26, Otterup. Hallen bliver 315 m², og den opføres med stålplader på siderne samt eternitplader på taget. Den placeres 6 m øst for stuehuset og 3 m syd for stalden. 
Hallen skal anvendes til opbevaring af maskiner, som anvendes på ejendommen og en hestetrailer samt et lille værksted i det ene hjørne.

I har desuden søgt om tilladelse til den allerede etablerede ridebane på 20 x 40 m. Banen er anlagt umiddelbart nord for stalden. Den er indhegnet med træhegn og belagt med vasket grus, og der er ingen lys på banen. Den er kun til privat brug.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen, som er noteret som landbrugsejendom, er på ca. 2,2 ha og ligger i det åbne land. Der er et mindre antal heste på ejendommen. 

Behovet for en hal i den ansøgte størrelse finder vi at være acceptabel i forhold til ejendommens areal og anvendelse, og både hallen og ridebanen vurderes ikke at være til gene for naboer, eller at det vil påvirke det omkringliggende landskab væsentligt. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00