Landzonetilladelse - Fuglsangsvej 20, Otterup

22.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af shelterplads

Landzonetilladelse til etablering af shelterplads på Fuglsangsvej 20, 5450 Otterup


Der gives hermed tilladelse til etablering af shelterplads bestående af 4 sheltere med en højde på 2,45 m, 1 bålplads og 1 informationsskilt på matr.nr. 6a Tørresø By, Krogsbølle. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet af shelterne må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 22. august 2019.

Baggrund for kommunens ønske

Projektet ”Blå Støttepunkter” er et fælles kommunalt projekt med det formål at etablere en række moderne shelterpladser langs kysten. Shelterne er nydesignede og moderne sheltertyper, som varierer både i størrelse, udseende og funktion således, at de kan tilpasses de enkelte lokaliteters behov. Designet af de forskellige sheltertyper er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen som værende omfattet af betegnelsen ”primitivt overnatningssted”. 

Kommunens ønske

I forbindelse med projektet ”Blå Støttepunkter” ønsker kommunen at etablere en shelterplads i det sydøstlige hjørne af det offentlige rekreative græsareal på matr.nr. 6a Tørresø By, Krogsbølle. Shelterpladsen vil bestå af 4 sheltere kaldet ”Stenbideren”, 1 bålplads og et informationsskilt.  
Pladsen ønskes etableret på den vestlige side af vejen, Fuglsangsvej, mellem eksisterende bevoksning til alle sider, hvorved den vil ligge helt ugenert og i læ, samt være meget lidt synlig i området. 
 

Begrundelse for afgørelsen

Arealet ligger i landzone, og etablering af shelterpladsen forudsætter derfor landzonetilladelse. Der er tale om en mindre shelterplads, som tjener et offentligt formål til støtte for friluftslivet. Kommunen finder, at pladsen vil ligge hensigtsmæssigt i landskabet, idet den placeres afskærmet af eksisterende beplantning, samt at arealet er i sammenhæng med arealet øst for vejen, hvor der er andre etablerede faciliteter. 
Kystdirektoratet har desuden givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af shelterpladsen. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Kla-gen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00