Høring af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplanforslag nr. 2019-3 Boligområde ved Norgesvej

02.09.2019

Nordfyns Kommune har d. 29. august 2019 vedtaget, at ovennævnte Kommuneplantillæg og Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring.

Kommuneplantillægges og lokalplanens baggrund og formål

Nærværende Kommuneplantillæg og lokalplan omfatter en mindre del af Norgeskvarteret som tidligere har været udlagt til tæt-lav bebyggelse.

I 2004 blev lokalplanen 3-129 vedtaget og i 2008 blev lokalplan 2008-2 tillæg nr. 1 til lokalplan 3-129 vedtaget. Planerne gav mulighed for, at Norgeskvarteret kunne udstykkes til åben-lav bebyggelse i delområde 1 og 2. For delområde 3 og 4 skulle der opføres tæt-lav bebyggelse. Delområde 5 blev udlagt til rekreativt område.

Efterspørgslen på åben-lav bebyggelse i Bogense er stigende og for at kunne efterkomme behovet inddrages matr. 91cø og en mindre del af 45a Bogense Markjorder til åben-lav bebyggelse.

Lokalplanen sikrer, at den overordnede struktur for ny bebyggelse tilpasse det eksisterende boligområde. Lokalplanen giver mulighed for at etablere op til 6 boliger på grunden.

Lokalplan nr. 3-129 aflyses for den del, der omhandler nærværende lokalplan, jf. § 2.

Se Kommuneplantillægget og Lokalplanforslaget her:

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger, fra den 2. september til den 30. september 2019. I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag, mærket "Lokalplan 2019-3", skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via e-mail: plan@nordfynskommune.dk senest den 30. september 2019.

Retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan byrådet under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at ændringerne, der begrænses til primært at omhandle bevaring af de to bygninger, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene. Miljøscreeningen er vedlagt planforslagene som bilag.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og udløber derfor den 30. september 2019.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslagene

Planforslagene kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø.