Landzonetilladelse - Gammel Skolevej 16, Morud

12.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til overdækket areal

Lovliggørende landzonetilladelse til overdækket areal på Gammel Skolevej 16, Morud


Vi giver hermed tilladelse til det overdækkede areal på 145 m² på matr.nr. 5c Tågerud By, Vigerslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Det overdækkede areal kræver også byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 12. august 2019.

Ansøgningen/begrundelse for afgørelsen

BB-opmåling har på dine vegne søgt om lovliggørelse af det overdækkede areal på 256 m² på matr.nr. 5c Tågerud By, Vigerslev. 

Ejendommen er en beboelsesejendom på 2.689 m². Kommunen har vurderet, at der kun vil blive givet tilladelse til et areal på max. 150 m². En del af det overdækkede areal er efterfølgende revet ned, så der kun er 145 m² tilbage.
Der gives derfor tilladelse til det reducerede overdækkede areal på 145 m².

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00