Landzonetilladelse - Vellingevej 48, Otterup

16.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af skur

Landzonetilladelse til opførelse af skur på 69 m² på Vellingevej 48, Otterup


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af et 689 m² stort skur som ansøgt på matr.nr. 4a Vellinge By, Bederslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har op-sættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 16. april 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre et skur på jeres ejendom matr.nr. 4a Vellinge By, Bederslev. Skuret bliver opført som en tilbygning vest for den eksisterende stålhal. Det opføres med stålsider og ståltrapezplader på taget.

Du har telefonisk oplyst, at skuret er til privat brug og skal anvendes til opbevaring af maskiner og redskaber. Disse ting opbevares i dag i stålhallen, som du har oplyst skal ændre anvendelse til ridehus. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er på ca. 2,6 ha og noteret som landbrug, men anvendes som be-boelsesejendom. 

Det er vurderet, at skuret ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet det opføres i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse.

Da skuret ikke opføres tæt på naboer, er der ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig inte-resse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteres-ser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du kla-ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et ge-byr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetje-ning, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kun-ne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00