Landzonetilladelse - Norupvej 37, Otterup

08.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til allerede opført halvtag på 68 m²

Landzonetilladelse til opført halvtag på Norupvej 37, Otterup 


Vi giver hermed tilladelse til et allerede opført halvtag på 68 m² på matr.nr. 9a Otterup By, Otterup. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 8. april 2019.

Lovliggørelse 

Du har i forbindelse med opdatering af din BBR oplyst, at der på din ejendom er et allerede opført halvtag på ca. 68 m², som ikke fremgår af BBR. Halvtaget er opført på den nordvestlige side af staldbygningen på 320 m².

Da ejendommen ligger i landzone, forudsætter det landzonetilladelse at opføre en bygning, som er over 50 m². 

Halvtaget kan lovliggøres ved, at der gives en lovliggørende tilladelse.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i landzone og benyttes som beboelsesejendom. Halvtaget er opført i umiddelbar tilknytning til ejendommen øvrige bebyggelse. Mod syd, vest og nordvest er der tæt beplantning, som skærmer for halvtaget, og det er vurderet, at det ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00