Landzonetilladelse - Limkilde 21, Morud

09.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opført carport og udhus

Landzonetilladelse til opført carport og udhus på Limkilde 21, Morud 


Vi giver hermed tilladelse til allerede opført carport og udhus på i alt 63 m² på matr.nr. 2m Langesø Hgd., Vigerslev. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 9. april 2019.

Lovliggørelse

Du har fremsendt en anmeldelse med henblik på lovliggørelse af diverse bygninger på din ejendom Limkilde 21, Morud. 

Der er i 2007 opført en carport med udhus på i alt 63 m². Da ejendommen ligger i landzone, forudsætter det landzonetilladelse at opføre en bygning, som er over 50 m². 

Carport/udhusbygningen kan lovliggøres ved, at der gives en lovliggørende land-zonetilladelse.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en mindre landbrugsejendom på ca. 7 ha. Carporten en opført i tilknytning til staldbygningen og redskabsskuret. 
Det er vurderet, at bygningen ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra nedenstående annonceringsdato påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organi-sationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsent-lige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du kla-ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetje-ning, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00