Offentliggørelse af Kommuneplan 2017-2029 for Nordfyns Kommune

12.09.2018

Nordfyns Kommune har d. 20. juni 2018 vedtaget Kommuneplan 2017-2029 for Nordfyns Kommune

Ifølge Planloven skal Kommunalbestyrelsen revidere sin kommuneplan hvert fjerde år. Den nye kommuneplan er derfor en revision af Kommuneplan 2013. 

Fremadrettet er Kommuneplan 2017 gældende og den plan kommunen arbejder ud fra.  

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Nordfyns Kommune har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 22. december 2017 til den 23. marts 2018.

Se den digitale kommuneplan
Find den samlede pdf-fil på plandata.dk

Klagemulighed ved Planklagenævnet
I forbindelse med kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af planen kan den, for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. inden den 10. oktober 2018.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

Du klager via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på siden: www.naevneneshus.dk. Du logger på med dit NemID og kan herefter oprette din klage.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Vejledning om klage og gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/ 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00