Høring af lokalplanforslag nr. 2018-5, Klintebjerg og Kommuneplantillæg nr. 1 samt Miljøvurdering

14.09.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 30. august 2018 vedtaget, at ovennævnte
planforslag skal fremlægges i offentlig høring

Formålet med lokalplanen 
Planforslagene er udarbejdet med det formål at muliggøre etableringen af bådehuse og fælleshus ved Klintebjerg Havn.

Se lokalplanforslaget her: Forslag til Lokalplan nr. 2018-5, Klintebjerg
Se forslag til kommuneplantillæg her: Kommuneplantillæg nr. 1, Klintebjerg
Se tilhørende miljøvurdering her: Miljøvurdering af planforslag 

Offentlig høring
Planforslaget er i offentlig høring i 8 uger fra d. 14. september til den 9. november 2018. I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag, mærket "Lokalplan 2018-5", skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via e-mail: plan@nordfynskommune.dk senest den 9. november 2018.

Retsvirkninger 
Når planforslagene er offentliggjort må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen udløber kan Kommunalbestyrelsen under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering 
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter - Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer - skal planer herunder lokalplaner og kommuneplantillæg, som tilvejebringes af offentlige myndigheder, vurderes med henblik på behovet for en konkret miljøvurdering for den pågældende plan.

På baggrund af en screening og da planområdet ligger inden for Natura 2000-område og kystnærhedszone er det vurderet, at der bør udarbejdes en miljørapport, der belyser landskabelige konsekvenser og påvirkning af naturinteresser. Miljørapporten kan medvirke til at identificere eventuelle påvirkninger og dermed opstille afbødende foranstaltninger og igangsætte eventuel overvågning.

Miljørapporten er sendt i høring samtidig med lokalplan og kommuneplantillæg.

Klagemulighed 
Kommunens afgørelse vedr. miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. I dit tilfælde betyder det, at klagefristen udløber den 12. oktober 2018.

Du klager via planklagenævnets klageportal, som du finder et link til på siden: www.naevneneshus.dk. Du logger på med dit NemID og kan herefter oprette din klage.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om Klageportalen og gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Planforslag 
Planforslagene kan ses via ovenstående link, via plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00