Genindbygning af lettere forurenet jord

24.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord, i forbindelse med etablering af cykelsti på strækningen Hjadstrup - Kappendrup.

CVR. Nr.: 29 18 89 47
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Att: Per Frydkjær

§ 19 tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup.

Nordfyns Kommune har den 11. september 2018 modtaget ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens[1] § 19 til genindbygning af lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup.

Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord, i forbindelse med etablering af cykelsti på strækningen Hjadstrup - Kappendrup i henhold til lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbek. Nr. 1121 af 3. september 2018.

Tilladelsen gælder indtil den 1. april 2019 og meddeles på nedenstående vilkår.

Tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyning eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår

  1. Ved midlertidigt oplag af jord fra anlægsarbejdet skal jorden blive langs udgravningens kant og genanvendes herfra.
  2. Der må ikke tilføres asfalt, herunder opbrudt asfalt til oplagsarealet.
  3. jord med synlig forurening som misfarvning, lugt, affald og lign. må ikke tilføres det midlertidige oplag og skal bortskaffes med det samme.
  4. Der skal foretages overdækning af oplaget af lettere forurenet jord, ved regn og arbejdsophør i mere end 1 døgn, således at der ikke kan ske udsivning af forurening fra dette.
  5. Bortskaffelse af jord fra projektet skal anmeldes til Nordfyns Kommune via www.jordweb.dk Umiddelbart efter kommunens anvisning skal jorden hurtigst mulig bortkøres.

Nordfyns Kommune er tilsynsmyndighed og fører bl.a. tilsyn med, at vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Redegørelse for sagen

I forbindelse med anlægsarbejde ved etablering af cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup skal der udføres jordarbejde. Rent og lettere forurenet jorden fra projektet vil blive genanvendt.

Jorden er forklassificeret inden start på anlægsarbejdet. Jord mere end Miljøministeriets afskæringskriterium køres til godkendt modtager.

Der er regnet med genanvendelse af ca. 3.960 tons jord i løbet af projektperioden.

Jordarbejdet kommer til at foregå på følgende matrikler:
Matr. nr. 32b, 12a, 7c, 7a, 7q, 7d, samt 7000a Hjadstrup By, Hjadstrup.
Matr. nr. 2a, 2d samt 7000a Gyrup By, Hjadstrup.

Ingen af matriklerne er omfattet af områdeklassificeringen.

Ren jord og lettere forurenet jord genanvendes til terrænregulering og opbygning af cykelsti. Opbygning foregår således, at lettere forurenet jord vil ligge under fast belægning.

Jordens forureningstilstand

Der er tidligere udtaget prøver til forklassificering af overjorden svarende til en prøve pr. ca. 120 tons, hvilket svare til en prøve for hvert 22 meter.

Der er udtaget 36 prøver til analyse for total kulbrinter, PAH’er samt metallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel samt zink.

3 prøver viste rent jord og 30 prøver viste lettere forurenet jord under Miljøministeriets afskæringskriterium.

3 prøver viste jord over Miljøministeriets afskæringskriterium.

Jordhåndtering

Jord over Miljøministeriets afskæringskriterium køres efter læsning direkte til godkendt modtageranlæg.

Ren jord og lettere forurenet jorden forventes genanvendt på stedet. De steder hvor jorden af anlægstekniske årsager ikke kan genanvendes med det samme, vil jorden blive oplagt langs udgravningens kant og genanvendt derfra.

Begrundelse for afgørelsen

Nordfyns Kommune vurderer, at genindbygning af rent og lettere forurenet jord fra vejstrækningen ikke vil udgøre en øget risiko for grundvandet eller det omgivende miljø.

Den opgravede jord genanvendes stort set samme sted, og vil ikke udgøre en yderlige eller forøget forurening i forehold til tidligere.

Det er ligeledes kommunens vurdering, at det ansøgte ikke udgør en trussel mod vandindvindingsinteresser i områderne.

Det er Nordfyns kommunes vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at jorden opbevares i nærheden af opgravningsstedet under projektets udførelse, og at størrelsen samt varigheden af eventuelt oplagt jord vil være til begrænset gene for mennesker og miljø.

Øvrige bemærkninger

Nordfyns Kommune gør opmærksom på, at projektet alene er vurderet i forhold til miljøbeskyttelseslovens § 19.

Forhold til støj, støv m.m. er ikke vurderet. Hvis projektet giver anledning til væsentlig støv – og/eller støjener, kan disse reguleres af kommunen efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven.

De nødvendige anmeldelser/ansøgninger skal søges hos de rette myndigheder.

Flytning af event. overskudsjord fra projektet til godkendt modtageranlæg skal anmeldes på www.jordweb.dk

Offentliggørelse

Tilladelsen vil blive offentliggjort den 24. september 2018 på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.”

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

En afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse.

Udnyttelse af tilladelsen

Kommunen gør opmærksom på, at hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, sker det på egen ansvar og medfører ikke indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kim Olsen
Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 64 82 81 32
kio@nordfynskommune.dk

Kopi til:

tbda@orbicon.dk Tina Baastrup Damgaard, Orbicon, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J
mynost@regionsyddanmark.dk Region Syddanmark
sesyd@sst.dk Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning syd
dnnordfyn-sager@dn.dk Danmarks Naturfedningsforening
natur@dof.dk Dansk Ornitologisk Forening
fr@friluftsraadet.dk Friluftsrådet


[1] Lov om miljøbeskyttelse. Lovbek.nr. 1189 af 27. september 2016