Landzonetilladelse - Klaus Berntsensvej 41, Søndersø

25.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af garage og lovliggørelse af carport

Klaus Berntsensvej 41

Særslev

5471
Søndersø

Landzonetilladelse til udvidelse af garage samt lovliggørelse af carport på Klaus Berntsensvej 41

Du får hermed tilladelse til at opføre en tilbygning på 51 m² til den eksisterende garage på matr.nr. 9r Særslev By, Særslev. Samtidig gives lovliggørende tilladelse til den eksisterende carport på 31,5 m². 

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen til garagen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen til garagen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet af tilbygningen må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 25. oktober 2018.

Redegørelse for sagen
Du har søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på 51 m² til den eksisterende garage på 35 m² samt lovliggørelse af en carport på 31,5 m².

Udvidelse af garagen sker nordøst og nordvest for den eksisterende garage, og carporten, som ønskes lovliggjort, ligger mellem garagen og boligen.

Den samlede garage-/carportbebyggelse bliver efter udvidelsen 117,5 m².

Begrundelse
Ejendommen ligger i det åbne land med spredt bebyggelse. Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil være til gene for naboer eller virke dominerende i det omkringliggende landskab, og da det ikke vil være til gene for naboer, er der ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00