Landzonetilladelse - Gl. Hedevej 6, Otterup

02.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til dobbeltgarage

Landzonetilladelse til dobbelt garage på Gl. Hedevej 6, Otterup

Der gives hermed lovliggørende tilladelse til en allerede opført dobbelt garage på ca. 69 m² på matr.nr. 1af Uggerslevgård Hgd., Uggerslev.
Tilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 2. oktober 2018.

Ansøgningen

Du har på vegne af ejendommens ejere søgt om lovliggørende tilladelse til den eksisterende dobbelte garage på 69,94 m², som ifølge luftfotos er blevet opført i 2010.

Begrundelse

Da ejendommen ligger i landzone, kræver opførelse af bebyggelse, som er over 50 m², landzonetilladelse.
Garagen er opført som en tilbygning på nordsiden af ejendommens beboelse. Det er vurderet, at den ikke virker forstyrrende i landskabet eller er til gene for naboer.
Hvis der havde været søgt om tilladelse, inden garagen blev opført, var der blevet givet tilladelse, og derfor gives der nu lovliggørende tilladelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Kirsten P. Rasmussen
Landzone- og byggesagsbehandler
Direkte tlf. 64 82 81 14
kpr@nordfynskommune.dk


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00