Landzonetilladelse - Bogøvej 21, Otterup

29.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af ridehal

Landzonetilladelse til udvidelse af ridehal på Bogøvej 21, Otterup

Vi giver hermed tilladelse til udvidelse af den eksisterende ridehal med 519 m² som ansøgt på matr.nr. 4f Skeby By, Skeby. Tilladelse er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 29. oktober 2018.

Redegørelse for sagen
Ejendommen rummer en rideskole – Sportsrideklubben BOGØ – der er i positiv udvikling. Skolen har en væsentlig betydning for lokalområdets børn og unge, der bruger en del af fritiden på skolen.

Klubben ønsker en ridehal med internationale mål. Der søges derfor om tilladelse til at opføre en tilbygning på 519 m² til den eksisterende ridehal på 1.062 m² på landbrugsejendommen matr.nr. 4f Skeby By, Skeby. Tilbygningen opføres i forlængelse af den eksisterende hal mod sydøst i samme højde og udtryk som den eksisterende.

Begrundelse
Ejendommen ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, og Kystdirektoratet har meddelt dispensation til opførelse af tilbygningen.

Da tilbygningen opføres i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse, vurderes det, at det ikke vil være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Der har været gennemført naboorientering uden negative reaktioner.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00