Lovliggørende landzonetilladelse - Gerskovvej 32, Otterup

21.11.2018

Nordfyns Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til opført gyllebeholder 

SOGNEFOGEDGÅRDEN ApS
Stiftelsen Hofmansgave
Hofmansgavevej 27
5450 Otterup


Lovliggørende landzonetilladelse til gyllebeholder på matr.nr. 14c Skeby By, Skeby

Der gives hermed lovliggørende tilladelse til den opførte gyllebeholder på 5.000 m³ på matr.nr. 14c Skeby By, Skeby.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35 på betingelse af, at der etableres en 3-rækket beplantning, som oplyst i ansøgningen, umiddelbart efter opførelse af beholderen, og at beholderen fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 21. november 2018.

Redegørelse for sagen
Patriotisk Selskab søgte den 25. juli 2017 på jeres vegne om tilladelse til etablering af en gyllebeholder på 5.000 m³ på matr.nr. 14c Skeby By, Skeby, som hører under ejendommen Gerskovvej 32, Otterup.

Nordfyns Kommune gav den 14. september 2017 landzonetilladelse til gyllebeholderen med den i ansøgningen angivne placering.

I løbet af august 2018 blev kommunen af naboer gjort opmærksom på, at beholderen opføres med en anden placering end den tilladte, og den 27. august 2018 oplyser Hofmansgave, at beholderen ligger nærmere naboskel end kravet på 30 m, nemlig 26,71 m. Placeringen bekræftes senere af landinspektør.

Kommunen har flere gange gjort ansøger opmærksom på, at den ændrede placering ift. ansøgningen, der er lagt til grund for landzonetilladelsen, vil medføre en fornyet behandling af landzonesagen.

Da den ændrede placering ikke overholder kravet på 30 m til naboskel foretages der den. 31. oktober 2018 naboorientering, inden der træffes afgørelse i sagen. Naboorienteringen har givet anledning til bemærkninger fra naboer angående kystnærhedszonen og bevaringsværdigt landskab.

Begrundelse for afgørelsen
Landzonetilladelsen af 14. september 2017 er begrundet med, at
Gyllebeholderen placeres inden for kystnærhedszonen, men i en afstand på 1,6 km fra nærmeste kyst. Da den samtidig graves ned, og der etableres beplantning omkring, vurderer vi, at gyllebeholderen ikke vil virke dominerende i landskabet eller have indvirkning på oplevelsen af kysten. Samtidig vurderes det også, at placeringen tager hensyn til naboer.

Dette er stadig begrundelse for, at kommunen giver lovliggørende landzonetilladelse til den opførte gyllebeholder sammen med, at det er vurderet, at det ikke er i strid med Kommuneplanens retningslinjer vedr. kystnærhedszonen og landskabet.

Nordfyns Kommune ville således også have givet landzonetilladelse til en gylletank af den art og omfang, som gylletanken rent faktisk har fået, herunder også i forhold til den faktiske placering af gylletanken, hvis der oprindeligt var søgt om dette. Den lovliggørende landzonetilladelse gives dermed ikke for at undgå et værditab knyttet til en flytning af gylletanken, men fordi kommunen ud fra de forhold, der traditionelt tillægges betydning i en landzonesag, ikke finder det problematisk at give en landzonetilladelse til gylletanken, heller ikke selv om den er placeret ca. 3 m anderledes, end hvad der var lagt op til i forbindelse med den oprindelige landzonetilladelse.

Kommunen har i øvrigt foretaget en konkret vurdering og afvejning af det ansøgte og finder ikke, at placeringen af gyllebeholderen strider mod planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Der er desuden søgt om dispensation fra Husdyrgødningsbekendtgørelsen for afstandskrav til naboskel og vandløb. Kommunen har besluttet at meddele dis-pensation, hvilket behandles i en sag for sig selv.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Kirsten P. Rasmussen
Landzone- og byggesagsbehandler
Direkte tlf. 64 82 81 14
kpr@nordfynskommune.dk

Kopi til:

Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, tinemarquard.zimmermann@sweco.dk

Hessum Bygade 6, 5450 Otterup

Hessum Bygade 6, 5450 Otterup


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00